امروز در ساعت زمین جهان خاموش می شود

امروز ، 26 ماه مارس 2011 ، ساعت زمین در ساعت هشت و نیم عصر فرا می رسد و پس از سالها قرار شده که برج میلاد تهران هم برای مدت یک ساعت در خاموشی مطلق فرو رود تا کمکی باشد در راستای کاهش گرمایش جهانی و حفظ اکوسیستم جهانی ما !

 

 

Lights Off for Earth Hour

http://www.worldwildlife.org/sites/earthhour/index.html?gclid=CImd4OTp66cCFQ8t3wodSCl2bg

 

/ 0 نظر / 32 بازدید