سگ اصحاب کهف

وضع هر گونه قوانین محدود کننده در مورد نگهداری از سگ در جامعه مدرنی که قشر جوان و روشنفکر در آن کمیت قابل توجهی دارد هیچ فایده ای ندارد جز اینکه موارد بروز هاری را افزایش خواهد داد و مرور زمان بر این گفته قضاوت خواهد کرد !

 

/ 1 نظر / 48 بازدید