جشنواره استانی ماهیان زینتی در کاشان

شیلنا - پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران
مدیرکل شیلات استان اصفهان از برگزاری اولین جشنواره ماهیان زینتی در 26 خردادماه سالجاری درشهرستان کاشان خبر داد‌. به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران دک‍ت‍ر وح‍ی‍د م‍ق‍دس‌ مدیرکل شیلات استان اصفهان با بیان اینکه ه‍دف‌ ‌از‌ ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ ‌ای‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ شناخت و معرفی انواع ماهیان زینتی و نیز س‍‍ام‍‍ان‍د‌ه‍‍ی‌ و ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ م‍‍ا‌ه‍ی‍‍ان‌ ت‍زی‍ی‍ن‍‍ی‌ می باشد افزود: این جشنواره توسط اد‌اره‌ ک‍ل‌ ش‍ی‍لات‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ و با مشارکت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کاشان و تعاونی پرورش دهندگان ماهیان زینتی قطب راوند برگزار خواهد شد.
و‌ی‌ ‌آش‍ک‍‍ارک‍ردن‌ زی‍رس‍‍اخ‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍‍ا‌ه‍ی‍‍ان‌ ت‍زی‍ی‍ن‍‍ی‌ ، م‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ ک‍ی‍ف‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ن‍و‌ع‌ م‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و ت‍ب‍‍ادل‌ ‌اطلا‌ع‍‍ات ب‍ی‍ن‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ م‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ت‍زی‍ی‍ن‍‍ی‌ ر‌ا ‌از دی‍گ‍ر ‌اهداف‌ ‌ای‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ برشمرد و افزود: درکنار این جشنواره، کارگاههای آموزشی نظیر راههای ارتقاء کیفیت در تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، راههای ارتقاء کمی و کیفی ماهیان تولیدی، شناخت روشهای نوین تولید و پرورش، معرفی غذاهای مناسب و اقتصادی و شناخت بیماریها و همچنین شناخت و معرفی انواع ماهیان زینتی تولید شده در استان اصفهان برگزار می شود.
م‍دی‍رک‍ل‌ ش‍ی‍لات‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ س‍‍اب‍ق‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ در ‌ع‍رص‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د م‍‍ا‌ه‍ی‍‍ان‌ ت‍زی‍ی‍ن‍‍ی‌ ک‍ش‍ور ‌اظهار ‌ام‍ی‍دو‌ار‌ی‌ ک‍رد: امیدواریم ب‍‍ا ح‍ض‍ور ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ‌ام‍ر، م‍س‍وولان‌ و ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍ذ‌اب‌ در ‌ای‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ برنامه ریزی مناسبی ج‍‍ه‍ت‌ رف‍‍ع مسایل صورت پذیرد‌‌.
وی افزود: برگزاری این جشنواره باعث تعامل مطلوب‌تر و تبادل اطلاعات بین تولید کنندگان ماهیان تزیینی می‌شود و آنها می‌توانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و با ایجاد تعاونی‌ها و ساماندهی فعالیت‌های خود همچنین نظام‌مند نمودن آن در جهت رشد و گسترش این رشته تلاش بیشتری کنند‌. وی در پایان افزود: ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ب‍‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ن‍و‌ع‌ م‍‍ا‌ه‍ی‍‍ان‌ زن‍ده‌ ز‌ا و ت‍خ‍م‌ گ‍ذ‌ار ت‍زی‍ی‍ن‍‍ی‌ ت‍وس‍ط پ‍ن‍ج‌ د‌اور ک‍ش‍ور‌ی‌ در س‍طح‌ ب‍‍الا‌ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ و مورد ت‍ق‍دی‍رقرار قرارخواهند گرفت.

 

جشنواره ماهیان زیتنی

/ 1 نظر / 28 بازدید
پریسا

سلام خسته نباشید.اگه امکانش هست اطلاعات دقیق تری رو در مورد این جشنواره در اختیار اینجانب قرار بدید.در صورت امکان شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر در اختیار اینجانب قرار بدید ممنون